3. klasse
I begynderundervisningen fokuseres på nære og genkendelige emner. Der fokuseres på
ordforrådet og udtale, samt små korte sætninger, sproglege, sange, rollespil, letlæselige tekster med lyd- og billedstøtte. I forbindelse med den engelske grammatik fokuseres der på ental og flertal og en begyndende fornemmelse for nutid og datid. Det er vigtigt, at der skabes en atmosfære i klassen, så alle tør udtrykke sig på engelsk. Eleverne skal anvende enkle kommunikationsstrategier, bl.a. i form af kropssprog og mimik. Eleverne skal tilegne sig forståelse af helheder frem for detaljer, og de skal have mod på at gætte i forbindelse med det talte sprog, lytte og læsetekster. I begynderundervisningen arbejdes der med kultur og levevilkår i Storbritannien og USA. Der fokuseres på emner som familie, skole, byer, interesser, fritid, ferier og højtider. Dette gøres bl.a. gennem engelsksprogede sange, rim, remser, lege, danse, spil og fortællinger.

Mål for engelsk efter 3. klasse:
· Forstå et enkelt talt engelsk om nære emner, samt følge med i enkelte lyd- og
billedmedier.
· Deltage i sproglege, sange o. lign.
· Læse og skrive enkle enkle ord og små sætninger.
· Anvende og udtale et grundlæggende ordforråd.
· Have en begyndende forståelse af ental og flertal.
· Have mod på at gætte, udtrykke sig og skrive, selvom den sproglige formåen
endnu ikke slår til.
· Bruge kropssprog og mimik for at gøre sig forståelig.
· Kende til eksempler på levevilkår i Storbritannien.
· Kende til eksempler på engelsksprogede sange, rim og remser.

4.- 7. klasse
I engelsk 4. – 7. klasse niveaudeles eleverne på tværs af klasserne, for bedre at ramme
eleverne på netop det niveau, de befinder sig. Der stilles større krav til elevernes
kommunikative færdigheder. De bliver bl.a. trænet i at føre samtaler, stille spørgsmål og udveksle informationer, med hovedvægt på kendte og centrale emner og situationer.
Mundtligheden trænes også i forbindelse med rollespil, som klasserne opfører for
hinanden. Elevernes bliver trænet i at referere i et enkelt sprog, indenfor de emner vi
arbejder med. Herved videreudvikles ordforrådet. Der læses både skønlitterære og
faglitterære tekster, hvor der fokuseres på helhedsforståelsen. Der læses og skrives breve, historier, digte, beskrivelser og meddelelser. Dette understøttes af lyd og billeder. Der anvendes f.eks. it-programmer som Hval.dk og Starfall. Der arbejdes fortsat med at videreudvikle elevernes kommunikationsstrategier. Udover at anvende kropssprog trænes eleverne i at omformulere sig, for at gøre sig forståelig, hvis der f.eks. er et ord, de ikke kender. Eleverne trænes i grammatiske færdigheder, såsom ordklasser, ental og flertal, og verbernes former. Der tilstræbes, at undervisningen og samtalerne i videst muligt omfang foregår på engelsk. Udover Storbritannien og USA sættes der også fokus på andre engelsktalende lande, som f.eks. Irland og Australien. I arbejdet med kulturer og levevilkår arbejdes der med skønlitteratur og faglitteratur, og der anvendes i højere grad musiktekster, blade, film, tv og Internet.

Slutmål efter 7. klasse:
· Forstå hovedindhold af talt engelsk og af lyd- og billedmedier om emner fra
dagligdagen.
· Forstå skrevne tekster evt. med lyd- og billedstøtte.
· Udtrykke sig mundtligt, samt fremlægge et forberedt emne eller rollespil.
· Stille spørgsmål og udveksle informationer og synspunkter indenfor centrale
emner og situationer.
· Udtrykke sig skriftligt i et forståeligt og sammenhængende sprog.
· Anvende et centralt ordforråd, samt udtrykke sig med en forståelig udtale.
· Anvende centrale grammatiske regler om især ordklasser, ental og flertal og
tidsangivelse, når der tales og skrives.
· Stave hyppigt anvendte ord.
· Anvende kommunikationsstrategier, herunder kropssprog, mimik og
omskrivninger.
· Anvende en ordbog, både i bogform og på nettet, samt anvende computerens
stavekontrol.
· Anvende elektroniske medier til kommunikation og informationssøgning.
· Kende til eksempler på levevilkår i engelsktalende lande.