Beskrivelse af faget fysik / kemi

7. klasse
Undervisningen i fysik / kemi tager udgangspunkt i elevernes egen hverdag og erfaring,
så undervisningen gøres vedkommende for den enkelte elev. Der bygges videre på den
viden, eleverne har fra natur-teknik-undervisningen.
Den teoretiske del af undervisningen i fysik / kemi anskueliggøres igennem oplevelser og
øvelser, der er en vigtig del af undervisningen. Øvelserne varierer og kan f.eks. være
afprøvning af teorier, observation og registrering, undersøgelser, eksperimenter og
rollespil. Undervisningen giver plads til elevernes undren og egne relevante
eksperimenter.

I undervisningen arbejdes der både fælles på klassen, individuelt, parvis og i grupper.
I fysik / kemi i 7. klasse arbejder vi med følgende emner:
· Hvad er fysik og kemi?
· Verdens byggesten: atomer, grundstoffer, det periodiske system, molekyler.
· Kemien i hjemmet: Syrer og baser, fortynding og neutralisation, salte og
krystaller.
· Jorden giver betingelser for liv: Jorden som levested, vigtige luftarter, solens
betydning for liv.
· Lyset fra solen: Solen som gud, lysets egenskaber, syn og farver, UV-stråling
· Stjernebilleder, stjerneskud, månen.
· Energi: Klima, miljø, elektricitet, energikilder, forurening.
· Vejr og klima: Vejrforudsigelser, temperatur, vand, lufttryk.
· Lyd og hørelse.

Mål for faget:
· Anvende enkle fysiske og kemiske begreber og modeller til at beskrive
hverdagens fænomener.
· Anvende enkle fysiske begreber og sammenhænge i beskrivelsen af fænomener,
der knytter sig til vejr og klima.
· Kende jordens og månens bevægelser og nogle af de virkninger, der kan iagttages
på jorden.
· Kende enkle modeller, herunder forestillingen om, at stof er opbygget af partikler.
· Kende til energioverførsel.
· Kende til grundstoffer, enkle kemiske forbindelser og det periodiske system og
opbygningen heraf.
· Kende til generelle egenskaber ved hverdagens stoffer og materialer.
· Kende til fotosyntese og respiration.
· Kende til historiske forestillinger om stofopbygning og grundstoffernes
periodesystem.
· Kende til fortidens og nutidens opfattelse af solsystemets opbygning.
· Kende eksempler på, at teknologiudvikling er tæt forbundet med fysisk og kemisk
viden.
· Kende til forskellige energikilder og fordele og ulemper herved.
· Kende til grundvandsdannelse i Danmark.
· Kende til anvendelse af forskellige råstoffer og hvordan de påvirker miljøet.
· Formulere spørgsmål og indsamle relevante data.
· Benytte udstyr, redskaber og hjælpemidler, der passer til opgaven.
· Planlægge, gennemføre og evaluere praktiske og teoretiske undersøgelser.
· Læse og forstå informationer i faglige tekster.
· Anvende it-teknologi til informationssøgning, dataopsamling, kommunikation og
formidling.