I faget matematik følger vi fælles mål og dermed også de emner og arbejdsmetoder der er beskrevet i fælles mål. Her på siden vil vi give en generel oversigt over progression og emner som vi blandt andet arbejder med for af opfylde trin og slutmål efter 7.klasse

Formålet med undervisningen er, at eleverne udvikler matematiske kompetencer og opnår viden og kunnen således, at de bliver i stand til at begå sig hensigtsmæssigt i matematikrelaterede situationer vedrørende dagligliv, samfundsliv og naturforhold.

Stk. 2. Undervisningen tilrettelægges, så eleverne selvstændigt og gennem dialog og samarbejde med andre kan erfare, at arbejdet med matematik fordrer og fremmer kreativ virksomhed, og at matematik rummer redskaber til problemløsning, argumentation og kommunikation.

Stk. 3. Undervisningen skal medvirke til, at eleverne oplever og erkender matematikkens rolle i en kulturel og samfundsmæssig sammenhæng, og at eleverne kan forholde sig vurderende til matematikkens anvendelse med henblik på at tage ansvar og øve indflydelse i et demokratisk fællesskab.

Trinmål efter 3. klasse
Undervisningen skal lede frem mod, at eleverne har tilegnet sig kundskaber og færdigheder, der sætter dem i stand til at:
· indgå i dialog om spørgsmål og svar, som er karakteristiske i arbejdet med matematik
(tankegangskompetence)
· løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning,
inddragelse af konkrete materialer eller egne repræsentationer
(problembehandlingskompetence)
· opstille, behandle og afkode enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden, bl.a. vha.
regneudtryk, tegninger og diagrammer (modelleringskompetence)
· ræsonnere og argumentere intuitivt om konkrete matematiske aktiviteter og følge andres
mundtlige argumenter (ræsonnementskompetence)
· bruge uformelle repræsentationsformer sammen med symbolsprog og arbejde med deres indbyrdes forbindelser (repræsentationskompetence)
· afkode og anvende enkle matematiske symboler, herunder tal og regnetegn, samt forbinde dem med dagligdags sprog (symbolbehandlingskompetence)
· udtrykke sig og indgå i dialog om enkle matematiske problemstillinger
(kommunikationskompetence)
· kende og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer,
lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge
(hjælpemiddelkompetence).
i arbejdet med tal og algebra at
· kende de naturlige tals opbygning og ordning, herunder titalssystemet
· bruge tælleremser og arbejde med talfølger og figurrækker
· deltage i udvikling af metoder til addition og subtraktion på baggrund af egen forståelse
· bestemme antal ved hjælp af addition, subtraktion samt enkel multiplikation og division
inden for de naturlige tal
· løse konkrete problemer ved hjælp af hovedregning, lommeregner, it og enkle skriftlige
beregninger
· kende eksempler på brug af decimaltal og enkle brøker fra hverdagssituationer
i arbejdet med geometri at
· tale om dagligdags ting og billeder i et uformelt geometrisk sprog med udgangspunkt i
former, størrelser og beliggenhed
· arbejde med enkle, konkrete modeller og gengive træk fra virkeligheden ved tegning
· undersøge og beskrive mønstre, herunder symmetri
· foretage enkel måling af afstand, flade, rum og vægt
· undersøge og eksperimentere inden for geometri, bl.a. med brug af it og konkrete materialer
· arbejde med sammenhænge mellem tal og geometri ved hjælp af tallinjen
· forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer og konkrete materialer
i arbejdet med statistik og sandsynlighed at
· indsamle, ordne og behandle data
· opnå erfaringer med tilfældighed og chance i eksperimenter og spil
· bruge matematik i relevante hverdagssituationer
· vælge og benytte regningsart i forskellige praktiske sammenhænge
· erhverve en begyndende forståelse for matematik som beskrivelsesmiddel

trinmål efter 6. klasse
· formulere sig skriftligt og mundtligt om matematiske påstande og spørgsmål og have blik
for hvilke typer af svar, der kan forventes (tankegangskompetence)
· løse matematiske problemer knyttet til en kontekst, der giver mulighed for intuitiv tænkning,
egne repræsentationer og erhvervet matematisk viden og kunnen
(problembehandlingskompetence)
· opstille, behandle, afkode og analysere enkle modeller, der gengiver træk fra virkeligheden,
bl.a. ved hjælp af regneudtryk, tegninger, diagrammer (modelleringskompetence)
· udtænke og gennemføre uformelle og enkle formelle matematiske ræsonnementer og følge mundtlige og enkle skriftlige argumenter (ræsonnementskompetence)
· bruge uformelle og formelle repræsentationsformer og forstå deres indbyrdes forbindelser
(repræsentationskompetence)
· afkode og anvende matematiske symboler, herunder variable og enkle formler samt
oversætte mellem dagligsprog og symbolsprog (symbolbehandlingskompetence)
· sætte sig ind i og udtrykke sig såvel mundtligt som skriftligt om fremgangsmåder og
løsninger i forbindelse med matematiske problemstillinger (kommunikationskompetence)
· kende, vælge og anvende hensigtsmæssige hjælpemidler, herunder konkrete materialer,
lommeregner og it, bl.a. til eksperimenterende udforskning af matematiske sammenhænge
(hjælpemiddelkompetence).
i arbejdet med tal og algebra at
· kende til de rationale tal
· kende tallenes ordning, tallinjen og titalssystemet
· undersøge og systematisere i forbindelse med arbejdet med talfølger og figurrækker
· deltage i udvikling af metoder til multiplikation og division på baggrund af egen forståelse
· anvende de fire regningsarter til antalsbestemmelse ved hjælp af hovedregning,
lommeregner, it og skriftlige beregninger
· kende procentbegrebet og bruge enkel procentregning
· anvende brøker, decimaltal og procent i praktiske sammenhænge
· kende sammenhængen mellem brøker, decimaltal og procent
· anvende regningsarternes hierarki
· kende til eksempler på brug af variable, bl.a. i formler, enkle ligninger og funktioner
· finde løsninger til enkle ligninger ved uformelle metoder
· kende til koordinatsystemet, herunder sammenhængen mellem tal og tegning
i arbejdet med geometri at
· benytte geometriske metoder og begreber til beskrivelse af fysiske objekter fra dagligdagen
· undersøge og konstruere enkle figurer i planen
· kende grundlæggende geometriske begreber som linjer, vinkler, polygoner og cirkler
· spejle, dreje og parallelforskyde, bl.a. i forbindelse med arbejdet med mønstre
· arbejde med tredimensionelle modeller og enkle tegninger af disse
· arbejde med enkle eksempler på målestoksforhold og ligedannethed i forbindelse med
tegning
· undersøge metoder til beregning af omkreds, areal og rumfang i konkrete situationer
· bruge it til at undersøge og konstruere geometriske figurer
· arbejde med koordinatsystemet og opnå en begyndende forståelse for sammenhængen
mellem tal og geometri
· forbinde tal og regning med geometriske repræsentationer
i arbejdet med statistik og sandsynlighed at
· indsamle, behandle og formidle data, bl.a. i tabeller og diagrammer
· gennemføre enkle statistiske undersøgelser
· læse, beskrive og tolke data og informationer i tabeller og diagrammer
· udføre eksperimenter, hvori tilfældighed og chance indgår.
· arbejde med enkle problemstillinger fra dagligdagen, det nære samfundsliv og naturen
· anvende faglige redskaber og begreber, bl.a. beregningsmetoder, enkle procentberegninger
og grafisk afbildning til løsningen af praktiske problemer
· se matematikkens muligheder og begrænsninger som beskrivelsesmiddel.

Børnehaveklasse – 3 klasse:
Matematikken tager udgangspunkt i det nære og det som børnene, møder i deres hverdag. Her igennem tilegner og erfare børnene sig matematiske færdigheder inden for tal, geometri og praktisk matematik i anvendelse. Progressionen i matematikken går fra at få generelt kendskab tallene frem til begyndende dialog om matematikken som begreb. Undervisningen bærer præg af det eksperimenterende, hvor børnene erfarer og tilegner sig viden gennem lege, som tager udgangspunkt i hverdagssituationer.
Børnene har tilegnet sig sådan en viden at det at de kan udtrykke sig mere præcist om matematik i et begyndende naturvidenskabeligt sprog, tænke i strukturere og kunne kategorisere i virkelighedsnære situationer.

4.- 7. klasse:
Der arbejdes nu videre med de erfaringer som børnene, har gjort sig gennem de første skoleår.
Sådan at der nu i højere grad arbejdes med problemstillinger der er knyttet til den samfundsmæssige udvikling Der arbejdes på dette trin med tal og algebra, geometri og matematik i anvendelse, derud over arbejdes der med regneark og geometrisk tegning på computeren. Undervisning med fokus på den mundtlige dimension med hensyn til beskrivelse af matematiske begreber og fænomener. Så der arbejdes hen mod at sætte børnene i stand til at modtage, arbejde med og videregive enkle skriftlige og mundtlige informationer, som indeholder matematikfaglige udtryk. Arbejde individuelt og sammen med andre om løsning af praktiske problemstillinger og matematiske opgaver, indgå i
dialog om matematik
Undervisningen peger hen mod at give børnene kendskab til og færdigheder inden for følgende matematiske begreber.
Tal og algebra: tal følger, ligninger, procent, decimaltal, og brøker, negative tal, tier, potens, grafiske afbildninger af funktioner.
Geometri: Areal, rumfang, vinkler, målestoksforhold, konstruktion, rumgeometri, drejning og mønstre.
Matematik i anvendelse: handelsregning, valuta, hastighed, rentesregning, kombinatorik,
sandsynligheds, statistik.
I hele forløbet arbejdes der med matematik fra børnenes virkelighed for at forberede og ruste eleverne til dagliglivet efter endt skolegang.