Sundby Friskoles trivsels- og antimobbepolitik

Det skal være et godt sted at være, for at man kan lære. –

På Sundby friskole skal alle elever og medarbejdere være glade for at komme hver dag. Det er skolens mål, i samarbejde med forældrene, at skabe god trivsel og undgå alle former for mobning.

Vi ved, at det er trivsel der danner grundlaget for at eleverne har lyst til at lære og for at medarbejderne bevarer arbejdsglæden.

Forældrene, medarbejderne og eleverne har et fælles ansvar for at sikre, at der er et godt undervisnings- og arbejdsmiljø på skolen hvor i, man har lyst til at være og deltage aktivt i fællesskabet såvel fagligt som socialt.

Elevernes trivsel hænger sammen med, at de indgår i sociale relationer, har tillid til de voksne på skolen og i SFO, mærker opbakning fra forældrene og føler at de slår til.

Det er vigtigt for os, at alle børn som voksne trives og er trygge i deres skolehverdag. Det er hensigten at skoledagen skal være præget af en trivselskultur, hvor man bliver talt til og ikke om, og hvor der er en bevidst antimobbekultur. Vigtigheden af en mobbefri hverdag skal italesættes. Dette gøres bl.a. gennem initiativer og aktiviteter, som fremmer kammeratskab på tværs af årgange og udvikler fællesskabet. Disse initiativer er bl.a. emneuger på tværs af årgange, fælleslejr og teater samt de små hverdagsting, som at alle siger godmorgen, når de mødes på gangen eller i klassen og vi mødes til morgensang.

Mål for trivsel og antimobbepolitik

 • At elever og medarbejdere oplever et positivt lærings- og arbejdsmiljø.
 • At alle anerkender og respekterer hinanden som mennesker.
 • At forskelligheder opleves som styrker og potentialer.
 • At alle anerkender, at de er en del af fællesskabet, og tager hensyn til hinanden.
 • At ingen udsættes for mobning i skolen og et hvert tilløb til mobning standses.
 • Det er et fællesansvar for medarbejdere, forældre og elever, at ingen mistrives eller bliver mobbet.

Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig”. – (Helle Rabøl Hansen, dansk forsker og Ph.d. Århus Universitet)

Forebyggelse af mobning sker gennem en aktiv indsats i de enkelte klasser, hvor der arbejdes med relationer og sociale miljøer.

 • Trivsel tages jævnligt op på de forskellige klassetrin.
 • Lærerne og de voksne omkring klassen er opmærksom på klassens trivsel.
 • Den enkelte elev og klassens trivsel er fast punkt ved elev/ forældresamtaler.
 • De voksne omkring klassen (lærere og forældre) er forpligtet til at reagere, hvis et barn ikke trives eller hvis der er mistanke om mobbing.
 • Forældre opfordres til at kontakte hinanden, hvis der opstår uoverensstemmelser imellem børnene uden for skoletid.
 • Forældre og medarbejdere skal være bevidste om deres rolle, som kulturbærere og formidlere af, hvordan vi omgås, taler og argere i kontakten med hinanden og eleverne.
 • Hvert 3. år laves en undervisningsmiljø vurdering.

Vi ønsker, at alle børn og voksne skal trives. Vi ønsker at lære alle børn en positiv adfærd.

Hvis mobning forekommer træder følgende handleplan i kraft:

 • Orientering af klassens lærere og skolens ledelse
 • Individuelle samtaler med de involverede børn
 • Samtaler med såvel forældre til mobbere som til offerets, således at disse får medansvar for at stoppe mobningen
 • Klasseforældremøde
 • Hjælp til klassefællesskabet
 • Hvis nødvendigt indhentes professionel ekspertise udefra

HUSK :

Mobning skyldes onde mønstre – ikke onde børn!

(fra ”mobning gennemtænkt”)