Else Bak er her på skolen:
Træffetid den 1.tirsdag i hver måned fra kl. 8.30 – 10.30.

Der er kommet et nyt tiltag fra sundhedsplejen i Morsø kommune. Sundhedsplejerske Else Bak har bedt mig bringe hendes brev. Dette er derfor vedhæftet her:

 

Sundhedsplejen skal medvirke til at sikre børn og unge en sund opvækst og skabe gode forudsætninger for et sundt liv som voksen.
I Morsø Kommune vil eleverne på alle skoler blive tilbudt følgende:
0.klasse: en undersøgelse og sundhedssamtale. Forældrene inviteres med
til undersøgelsen og samtalen.
Eleverne i 0. klasse vil derforuden i 1. kvartal af skoleåret blive undersøgt af en motorikpædagog (se nedenstående notat), samt blive sprogscreenet af en talepædagog.
1.klasse: måling af højde og vægt. Ved behov for opfølgning på syns- og/eller høretest fra undersøgelsen i 0.klasse, vil dette blive foretaget denne dag. Forældrene må gerne deltage, hvis eleven ønsker dette.
3.klasse: en undersøgelse og samtale. Forældrene inviteres med
5.klasse: pubertetsundervisning
8.klasse: en undersøgelse og sundhedssamtale. Forældrene må gerne deltage, men inviteres ikke særskilt.
Undersøgelsen indebærer måling af højde og vægt, en syns- og høreprøve og i 8. klasse også en farveblindhedstest. Under samtalen drøfter vi elevens sundhed og trivsel.
Eleven får besked med hjem forud for undersøgelsen om tidspunktet for undersøgelsen og samtalen.
Eleven får en seddel med hjem til forældrene efter undersøgelsen, hvor resultatet af undersøgelsen vil fremgå.
Er der brug for yderligere undersøgelser eller behandling kan der henvises til egen læge eller speciallæge.
Sundhedsplejersken samarbejder med skolen og andre faggrupper, for at sikre eleven en optimal opvækst og skolegang, og der kan derfor være behov for at blive henvist til andre fagpersoner, f.eks psykolog.
Dette vil ikke foregå uden forældrenes accept.
Sundhedsplejersken deltager i tværfaglige konsulentteams på skolerne.
Sundhedsplejersken er omfattet af tavshedspligt, så der videregives ikke informationer uden familiens tilladelse. Dog er vi forpligtigede til at reagere og handle, hvis vi får kendskab til at barnets trivsel og sundhed trues. Dette kan foranledige at kommunen skal underrettes, og dette kan i særlige tilfælde gøres uden forældrenes samtykke.
Råd og vejledning til forældre
Hvis I som forældre har bekymringer eller spørgsmål til jeres barns sundhed og trivsel, er I velkomne til at kontakte sundhedsplejen.
Jeg varetager sundhedsplejen her på skolen, og vil have træffetid på skolen den 1.tirsdag i måneden fra kl. 8.30 – 10.30 , hvor både elever, forældre og personale på skolen kan henvende sig for råd og vejledning.

Der vil endvidere være mulighed for at få råd og vejledning af en sundhedsplejerske den 1. torsdag i måneden fra kl. 14-16 i Sundhedsplejens lokaler på Sundhedscenteret, Strandparken 48, 2.sal. i Nykøbing. For skoleåret 2011-12 vil det være gældende fra oktober måned til og med juni måned. I april ændres datoen til d. 2. torsdag (pga af påske).
Jeg kan også kontaktes på tlf.nr 99707268 (bedst i min telefontid torsdag ml.12.30 og 13.30), på mobilnr. 23479559 eller på mail: else.bak.@morsoe.dk
Nye informationer til elever, forældre og skolens personale vil ske via skolens nyhedsbrev og/eller hjemmeside. Desuden henvises til Sundhedsplejens hjemmeside www.morsoe.dk

Med venlig hilsen
Else Bak
Sundhedsplejerske

Den motoriske screening ved motorikpædagog
Af Ilse Lund, motorikpædagog

Den motoriske screening består af forskellige lege og aktiviteter, der indgår i et pædagogisk forløb, hvor børnene viser deres grundmotoriske færdigheder.
Jeg ser på ting som balance, barnets placering i flokken, barnets egen kropsfornemmelse, koordination samt brugen af sig selv. Vi leger stoplege. Jeg vil se på, hvordan barnet kryber, kravler, hopper og triller. Jeg vil også se på, hvordan barnets hovedløft og hovedkontrol er, hvordan barnets koncentration ved linegang er og barnets evne til samarbejdsøvelser. Hvis tiden tillader det vil jeg bruge en bold til at danne et billede af barnets øje-hånd koordination og barnets bedømmelse af kraft i forhold til afstand og finmotorikken.
Screeningen vil finde sted i ugerne 39 – 41.
Behov for indsats?
Jeg vil altid tage en snak med klasselæreren om observationerne efter en screening. Forældrene vil blive kontaktet af klasselæreren, hvis der er behov for yderligere indsats. Hos nogle børn kan det være relevant med en nærmere observation og familien kan kontakte Sundhedscenter Limfjorden for at lave en aftale om en Sansemotorisk Test, som jeg vil foretage. Relevante oplysninger om ønsket indsats vil være videregivet til sundhedsplejen.

Med venlig hilsen

Ilse Lund Jensen
Motorikpædagog
Sundhedscenter Limfjorden