Formålet med undervisningen i dansk er at oplive, udvikle og fremme elevernes forståelse for kulturelle, historiske og politisk/sociale fællesskaber. Sproget er en væsentlig udtryksform, når vi vil beskrive såvel den åndelige/poetiske som den materielle/historiske virkelighed os. Undervisningen skal tale til elevernes lyst, fantasi og engagement, så de finder glæde ved at udtrykke sig sprogligt.
Danskundervisningen tager sit udgangspunkt i børnenes nære virkelighed i form af aktiviteter som at fortælle, at berette, at samtale, at læse, at skrive og at lytte. Undervisningen søges udfoldet i et forpligtende fællesskab og med respekt for hinanden. Hensigten med danskundervisningen er at udvide børnenes begrebsverden og give dem indsigt i sig selv og livets mangfoldighed. Det vil vi stimulere ved at vise dem dele af den verden, de lever i, gennem f.eks. fortælling, oplæsning/læsning, udflugter, muligheder for at afprøve og udforske, igennem litteratur, billeder, film, teater, musik og i mødet med andre mennesker.

Indtryk og erfaringer bearbejder vi i mangeartede udtryksformer såsom skriftlighed, kreative aktiviteter, praktisk arbejde, mundtlige fremlæggelser, samtaler, diskussioner og drama.
I Sundby Friskole anser vi læsning for et overordentligt vigtigt. Vi starter tidligt med at stimulere læseprocessen v.h.a. højtlæsning, samtale og medlæsning og af et miljø med mange forskelligartede medier (billeder, bøger, plakater, ordkort m.m.)

Vi arbejder i begynderundervisningen med sprogets lyd og udvidelse af ordforråd. Vi holder os løbende opdateret med de nyeste læseproces-teorier, som vi forholder os til. Gennem mangeartede læringsstile søger vi, at eleverne kommer til at beherske læsning som et aktivt v
til oplevelser og tilegnelsen af viden.

Skriftlighed:
Skriftligheden, evnen til at udtrykke sig i skrift, opbygges fra børnenes tidlige tegninger og
legeskrivning over begyndende beherskelse af det alfabetiske skriftsprog, til de har udviklet evnen til at skrive sammenhængende og forståeligt i forskellige genrer og bruge skriftsproget som et værktøj i mange sammenhænge.

Trinmål efter 3.klasse

Det talte sprog:
· at læse enkle tekster op med god forståelse for andre
· at genfortælle læst og fortalt stof
· at fortælle om egne oplevelser
· at have udviklet sit ordforråd
· at tale, samtale og lytte i forskellige gruppestørrelser
· at bruge sproget dramatisk
· at bruge sproget til løsning af opståede problemer

Det skrevne sprog – læse:
· have tilegnet sig evnen til og viden om, hvordan man kan angribe skrevet sprog og opnå
læsning og forståelse af det.
· læse ukendte, lette og alderssvarende tekster uden hjælp – både fag- og skønlitteratur
· læse egen forberedt tekst op i forskellige genrer
· lytte til andres oplæsning
· være i stand til at læse tekster i f.eks. salmer/sange og deltage aktivt.
· dramatisere en læst tekst
· udlede handling af læst tekst

Det skrevne sprog – skrive:
· skrive små og store bogstaver med den rigtige placering på linjen
· have startet på at skrive sammenhængende
· skrive små tekster om, egne oplevelser, fiktive historier og billeder
· finde oplysninger og skrive en fagtekst til oplæg, ophæng eller til små fagbøger
· skrive med overskrift, indledning, handling og slutning
· sætte punktum
· stave til lydrette ord og være godt i gang med at stave til ofte brugt ord
· have stiftet bekendtskab med at skrive på computer
· notere egne lektier ned

Sprog, litteratur og kommunikation:
· bruge sproget som kontakt middel og ti
· bruge sproget dramatisk
· kendskab til sætningsopbygning og til forskellige ordklasser
· samtale om genrer og kende forskel på fiktion og ikke fiktion
· forstå at tekster kan udtrykke en holdning og en værdi til livet
· omsætte tekst til billede – og dramatisk form
· være opmærksomme på formen og rigtigheden i egen og andres skrevne tekst
· søge oplysninger i bøger
· begyndende informationssøgning via internettet

Slutmål efter 7. klasse:

Det talte sprog:
· læse op på en klar og medlevende måde
· formulere sig klart og forståeligt ved samarbejde og i diskussion
· til konfliktløsning
· kunne argumentere for egne holdninger i samtale med andre
· kunne formidle egen faglig viden i form af oplæg
· kunne gøre brug af stikord og notater
· kunne udtrykke tanker, fantasi, og viden
· udtrykke viden om teksters opbygning og teksters handling
· udtrykke sig i dramatisk- og billedlig form
· forberede og udføre et interview
· lytte aktivt og stille spørgsmål
· forstå lette norske og svenske tekster
· kunne være mødeleder

Det skrevne sprog – læse:
· læse sikkert og med passende hastighed i både skønlitterær og faglig læsning
· kunne genkende forskellige genrer
· anvende forskellige læsemåder – skimning, punktlæse og nærlæse
· fastholde ved hjælp af understregning og notater
· gengive tekster i dramatisk form
· kunne læse lette norske og svenske tekster

Det skrevne sprog – skrive:
· skrive i fiktive og ikke fiktive genrer
· beskrive og kommentere hændelser
· indsamle viden og skrive en disponeret færdig tekst
· skrive om oplevelser, erfaring, fantasi, og følelser i kronologisk form.
· skrive referater
· skrive en sammenbundet, letlæselig håndskrift med passende hastighed.
· skrive hensigtsmæssigt på computer, gerne ved brug af ti-finger systemet
· være sikker i tegnsætning mht. punktum, spørgsmålstegn og komma
· markere replikker med citationstegn i egne tekster
· dele egne tekster op i afsnit
· skrive digte
· lave en avis
· bruge illustrerende billeder
· bruge navneord, udsagnsord, tillægsord og stedord i korrekt bøjningsform i egne tekster.
· bruge ordbogens opslagsdel samt stavekontrol og autokorrektur på computer
· Give respons på andres tekster og modtage respons på egne tekster efter vejledning
· bruge skrivning som hjælpemiddel i at fastholde og huske
· have kendskab til projektarbejdsformen

Sprog, litteratur og kommunikation:
· bruge sproget som et fortælleinstrument, til samtale, til konfliktløsning, til argumentation og
· formidling
· vise indsigt i sprogrigtighed i egne og andres tekster
· skelne mellem hel- og ledsætninger og kende de vigtigste sætningsled
· kende forskel på talt og skrevet sprog
· have kendskab til både gammel og nyere litteratur
· fortolke, perspektivere og forholde sig til tekster samt andre udtryksformer ud fra
· umiddelbar oplevelse og begyndende analytisk forståelse i samspil med andre
· Gøre rede for genre, hovedindhold, kommunikation, komposition, fortælleforhold,
· fremstillingsform og temaer i tekster og andre udtryksformer i samspil med andre.
· udtrykke sig i billeder og drama
· udtrykke sig i andre medier
· søge information i forskellige medier og forholde sig kritisk til det

Kursus dansk
På Sundby Friskole har vi en ugentlig kursustime i dansk. Alle klassetrins kursustime ligger på samme tidspunkt, så lærerne har mulighed for at blande eleverne på tværs af
klassetrinnene efter behov.
I kursustimerne fokuseres der på danskfaglige færdigheder, og målet er at give eleverne
kursus i emner, som de har behov for. Emnerne spænder vidt: ordklasser, tegnsætning,
tifinger-system, læsekursus, kreativ skrivning osv.
Selvom man går på samme klassetrin, er man ikke lige langt i sin læringsproces, og derfor
anser vi det som en fordel, at man i nogle af kursustimerne kan blande eleverne på tværs af klasserne for at målrette undervisningen og tilgodese elevernes forskellige behov.

Specialundervisning
På Sundby Friskole yder vi specialundervisning eller specielt tilrettelagt undervisning til de
børn der har behov for specialpædagogisk støtte.
Det kan være elever, hvis udvikling kræver en særlig hensyntagen eller støtte. Supplerende
undervisning eller anden faglig støtte til elever, som har et midlertidigt behov for støtte eller
sørger for undervisning af elever, der gennem længere tids sygdom eller hensynstagen til
deres velfærd ikke kan undervises i skolen.
Vi samarbejder på samme vilkår som folkeskolen med PPR (Pædagogisk psykologisk
rådgivning) som er rådgivning til forældre, lærere og personale om den enkelte elev.
På Sundby Friskole tilstræber vi tilrettelægge undervisningen i forhold til det enkelte barns
behov, vi bestræber os på at barnet får den maximale støtte ud fra devisen om mest mulig i klassen og de sammenhænge barnet ellers er i, derfor underviser vi i specialundervisningen både på at differentiere i klassen, undervisning på små hold og en til en. Vi samarbejder i forløbende tæt med forældrene.