Sundby Friskole bygger sit daglige virke på demokratiske principper, hvor børn, forældre og personale indgår i et forpligtende fællesskab, hvor der er plads til forskellighed. På skolen vægtes medbestemmelse, gensidig ansvarlighed, tryghed og hensyntagen til hinanden. Skolen er ikke tilknyttet en bestemt politisk eller religiøs retning; enhver har ret til at tro, mene og ytre sig efter egen overbevisning, så længe dette sker i respekt for andre.

Forældrene på Sundby Friskole er en vigtig del af skolens demokrati. Man har som forældre rettigheder, men også forpligtelser. Skolens opbygning hviler på demokratiske principper igennem skolebestyrelsen og den årlige generalforsamling. Skolens forældrekreds bliver i høj grad inddraget i skolens liv og dagligdag, både i form af forskellige arrangementer og i form af mere praktiske opgaver. Atmosfæren omkring skolens virke er præget af gensidig ansvarlighed, lydhørhed og fællesskab.

Børnene skal i dagligdagen på skolen opleve og lære om demokratisk praksis. De skal lære at være engagerede og aktive deltagere i et demokratisk samfund. Derfor skal de i skolen lære at være nysgerrige og give udtryk for egne meninger. De skal lære, at vi som mennesker er forskellige og har forskellige holdninger, men at vi alligevel skal respektere og acceptere hinanden.

Lærerne har en stor indflydelse på det demokratiske fællesskab i klassen og på skolen. De skal fungere som demokratiske forbilleder, som eleverne kan spejle sig i. Der skal skabes den nødvendige tryghed i undervisningssammenhænge, som er forudsætningen for, at børnene tør give deres mening til kende. Børnene skal opleve, at de bliver respekteret og opfattet som ligeværdige parter. På klassen inddrages børnene i samtalen om forskellige emner, der vedrører klassen og skolens hverdag, og der er lydhørhed overfor børnenes forslag. Børnene inddrages i konflikthåndteringer, hvor der lægges vægt på, at man lærer at lytte til hinanden samtidig med, at man får fremlagt egne meninger på en konstruktiv måde.

Det er også vigtigt, at børnene får kendskab til, hvordan et demokratisk samfund fungerer, så de selv kan udvikle sig til ansvarlige og engagerede medborgere. Igennem vores fortælletimer får de et indblik i demokratiets historie og udvikling, og de får en fornemmelse af begrebet demokrati.